OSMI MEĐUNARODNI KONGRES

20 - 21.5.2016.

Научне сесије

  ЕКОЛОГИЈА

  1. екологија и заштита животне средине;
  2. загађивање животне средине, географски информациони систем, прописи у вези животне средине са аспекта ЕУ;
  3. мониторинг систем-систем праћења, нарушавања и загађивања животне средине;
  4. географски омотач и одрживи развој, климатски поремећај и глобално загревање;
  5. еколошко право, стандарди, образовање и васпитање;
  6. безбедност као јавни, глобални, здравствени и еколошки изазове.

  ЗДРАВЉЕ, РАД, СПОРТ

  1. ризици радне средине, утицај радних услова на понашање радника, однос према раду и радној организацији;
  2. утицај економске кризе на здравствено стање становништва;
  3. здравствена безбедност воде, хране и дијететских производа, прописи у вези хране са аспекта ЕУ;
  4. навике у исхрани и понашању, ризици повезани са исхраном и културом запослених;
  5. токсикологија хране, биотехнологија и производња генетски модификованих намирница;
  6. актуелне заразне болести, масовне

  ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ХХI ВИЈЕКУ

  1. Квалитет програма предшколског васпитања и образовања и његов утицај на васпитни процес;
  2. Иновације у васпитно - образовном систему;
  3. Инклузија у редовним школама – предности и недостаци;
  4. Деца у ризику – програми превенције;
  5. Институционални васпитно-корективни програми у раду са малољетним преступницима;
  6. Трајно учење – формално, неформално, информално учење и образовање.


Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab